Kolagen na zmarszczki, rozstępy i żylaki - AP LTD

Mapa stronyREGULAMIN KLUBU ANNA PIKURA
obowiązujący od 01.06.2017 r.


§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Klubu Anna Pikura jest AP Ltd. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu (51-317) ul. Bierutowska 57/59, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358563, NIP: 895-197-41-25, REGON: 021277969, zwana dalej Organizatorem lub AP Ltd..
2. Firma AP Ltd. Sp. z o.o. Sp. k. jest producentem ekskluzywnych biokosmetyków marki ANNA PIKURA (linia kosmetyków obejmuje AP ANNA PIKURA BIOAKTIV KOLAGEN, biokremy AP ANNA PIKURA, kolagenowy suplementu diety - kapsułki SENSATION). Mamy wyłączne prawa do tworzenia struktury dystrybucyjnej, sprzedaży preparatów na terenie Polski oraz ich eksportu. Anna Pikura posiada również sieć Klinik Anna Pikura, w których wykonywanie są zabiegi kosmetyczne i medycyny estetycznej.
3. Regulamin Klubu Anna Pikura jest dostępny na stronie internetowej www.annapikura.com/regulaminklubu.
4. Do Klubu Anna Pikura można przystąpić od dnia 01.06.2017 r.

§2 ZASADY PRZYSTĄPIENIA DO KLUBU ANNA PIKURA

1. Osoby fizyczne spełniające wymagania opisane w niniejszym przepisie, które przystąpią do Klubu Anna Pikura, są zwane dalej zamiennie Uczestnikami. Klub Anna Pikura, zwany dalej zamiennie Klubem lub Programem został stworzony przez AP Ltd., w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania z ofert specjalnych lub specjalnych promocji.
2. Uczestnik może przystąpić do Klubu Anna Pikura w dowolnej chwili jego trwania. Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacji jego postanowień.
3. Do Klubu Anna Pikura mogą przystąpić osoby fizyczne:

1. mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

2. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

3. będące konsumentami w rozumieniu art. 22 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2016, poz. 380, t.j. z późn. zm.).

4. Aby przystąpić do Klubu Anna Pikura, Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy. Do uczestnictwa w Klubie Anna Pikura konieczne są niżej wymienione dane osobowe: imię i nazwisko, data urodzenia, adres korespondencyjny, adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne we wskazanym wyżej celu. W stosunku do danych osobowych, Organizator jest ich administratorem w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.). Podanie danych osobowych służy realizacji celów związanych z uczestnictwem w Klubie Anna Pikura, do których należą w szczególności:

1. komunikacja z Uczestnikiem (adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego);

2. (po uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika na otrzymywanie dedykowanej informacji handlowej drogą elektroniczną) - wysyłka informacji o charakterze marketingowym (adres e-mail, telefon komórkowy);

Niezależnie od powyższego, dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa w celu i zakresie z nich wynikającym. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w odniesieniu do jego danych osobowych, przysługuje mu prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.
5. Klub Anna Pikura został stworzony, w celu umożliwienia Uczestnikom korzystania z ofert i dopasowanych przez AP Ltd. do preferencji Uczestników promocji. Uczestnik może wyrazić zgodę, na otrzymywanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016, poz. 1030, t.j. z późn. zm.) i przetwarzanie jego danych osobowych.
Brak wyrażenia takich zgód faktycznie uniemożliwia Uczestnikowi bycie członkiem Klubu Anna Pikura i otrzymywanie ofert specjalnych lub specjalnych promocji, dla których Klub Anna Pikura został stworzony.
6. Anna Pikura nie pobiera opłat za przystąpienie i bycie członkiem Klubu Anna Pikura.
7. Formularz Zgłoszeniowy do Klubu Anna Pikura powinien zostać wypełniony w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą. Organizator zaakceptuje tylko taki Formularz Zgłoszeniowy, który został prawidłowo wypełniony i zawiera wszystkie wymagane dane, w tym zgodę Uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie związanym z Programem. Organizator zastrzega sobie prawo niezaakceptowania Formularza Zgłoszeniowego w uzasadnionych przypadkach, takich jak np. niekompletne lub nieczytelne jego wypełnienie, brak podpisu, podanie kilku różnych danych adresowych i kontaktowych, ponowne ubieganie się o status Uczestnika pomimo posiadania takiego statusu lub wcześniejszego wykluczenia z Programu.

§3 UPRAWNIENIA UCZESTNIKA KLUBU ANNA PIKURA

1. Od dnia przystąpienia do Klubu Anna Pikura, Organizator będzie mógł kierować do Uczestników Klubu Anna Pikura promocje i inne specjalne oferty. Będą to różnego typu akcje promocyjne umożliwiające wszystkim lub wybranym, na podstawie wskazanego przez Organizatora kryterium Uczestnikom zakup w wybranym przez Organizatora czasie, oznaczonych produktów lub skorzystanie z wybranych zabiegów w Klinikach Anna Pikura, w promocyjnej cenie. Szczegółowe informacje na ten temat, Organizator będzie zamieszczał na stronie internetowej www.annapikura.com/regulaminklubu.
2. Organizator podkreśla, że rabat wynikający z bycia członkiem Klubu Anna Pikura nie podlega łączeniu z innymi rabatami, które Uczestnik może uzyskać w salonach i sklepie internetowym Organizatora, chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono w treści odpowiednich regulaminów akcji lub programów. Rabaty przyznane poszczególnym Uczestnikom nie podlegają kumulacji i nie będą wymieniane na gotówkę. Uczestnik będzie mógł kupić produkty objęte promocją jeśli będą dostępne w sklepie internetowym lub w salonach Organizatora w chwili zakupu. AP Ltd. nie gwarantuje Uczestnikowi stałej dostępności wszystkich produktów, we wszystkich swoich drogeriach. Uczestnik nie może, w szczególności żądać zamiany promocji dostępnej w Klubie Anna Pikura lub poszczególnych rzeczy nią objętych na inną promocję, w tym inne rzeczy. Żądanie w zamian za rabat równowartości kwoty pieniężnej będzie nieskuteczne. Organizator podkreśla, że Uczestnik nie może scedować prawa do promocji dostępnej w Klubie na inną osobę.

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Klubie w każdym momencie, poprzez złożenie Organizatorowi stosownego oświadczenia na piśmie.
2. W przypadku naruszenia przez Uczestnika postanowień regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo pozbawienia Uczestnika możliwości dalszego udziału w Klubie Anna Pikura.
3. Zakończenie uczestnictwa w Klubie Anna Pikura m.in. w następstwie wykluczenie lub rezygnacji, powoduje utratę zdobytych przez Uczestnika przywilejów.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie. W takim przypadku Organizator zobowiązany jest do umieszczenia odpowiedniej informacji w salonach i na stronie internetowej www.annapikura.com. Dodatkowo, w przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, Organizator prześle Uczestnikowi odpowiednią informację drogą listowną, poprzez pocztę emailową lub sms.
5. Fakt zawieszenia lub zakończenia działania Klubu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie.
6. Niniejszy Regulamin będzie uznany za zaakceptowany przez Uczestnika poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu Zgłoszeniowym.
7. Organizator zwolniony jest z wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje, pośrednie lub bezpośrednie, ewentualnych nieprawidłowości w działaniu Programu.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie, m.in. w celu zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Klubu Anna Pikura zapobiegania nadużyciom, uproszczenia funkcjonowania Klubu Anna Pikura wprowadzenia dodatkowych opcji lub z powodu innych ważnych potrzeb dotyczących Organizatora lub Klubu Anna Pikura. Zmianę regulaminu uważa się za zaakceptowaną przez Uczestnika, jeśli w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o zmianie, nie wypowie uczestnictwa w Klubie Anna Pikura. Nie wyłącza to ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z Klubu Anna Pikura w każdym czasie, zgodnie z treścią powyżej.
9. Załączniki do regulaminu stanowią jego integralną część. Na równi z załącznikami należy traktować wszystkie inne regulaminy i zasady, do których odsyła niniejszy regulamin.
10. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego.
11. Regulamin obowiązuje Organizatora i Uczestników od chwili jego ogłoszenia.

Copyright © 2010 KOLAGEN NA ZMARSZCZKI, ROZSTĘPY, ŻYLAKI - ANNA PIKURA, All Rights Reserved | Dla prasy | Facebook